Een afspraak maken? Bel 074 266 33 89

De praktijk is van 08:30 uur tot 16:30 uur telefonisch goed bereikbaar door de aanwezigheid van de secretaresses. Daarna is de kans groot dat de fysiotherapeuten in behandeling zijn en dat u mogelijk wat langer in de wacht staat. U kunt dan e-mailen naar . Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Neemt u bij uw eerste bezoek uw legitimatiebewijs, eventueel verwijzing van arts of specialist (niet noodzakelijk), uw verzekeringspasje en twee handdoeken mee.
De handdoeken dient u zelf mee te nemen bij elke zitting in verband met het hygiëneprotocol. Bij voorkeur een groot badlaken en een handdoek. Goede hygiëne is in de zorg noodzakelijk, zowel vanuit de fysiotherapeut als de patiënt.

Na het invullen van de persoonsgegevens, zal de fysiotherapeut u vervolgens enkele algemene vragen stellen om in te schatten of er eventueel andere gezondheidsklachten spelen die buiten het domein van de fysiotherapeut liggen. Dit wordt screening genoemd.

Vervolgens vindt er een vraaggesprek oftewel anamnese plaats. Dit is erg belangrijk en geeft veel informatie over uw hulpvraag en het beloop en de aard van uw klachten.
Na de anamnese zal de fysiotherapeut een lichamelijk onderzoek uitvoeren en wordt er een fysiotherapeutische diagnose opgesteld.

Vaak is de anamnese en het lichamelijk onderzoek in een fysiotherapeutische zitting van 30 minuten te volbrengen. Het kan voorkomen, bij uitgebreide klachten en voorgeschiedenis, dat de anamnese wat langer duurt en mogelijk een aanvullend onderzoek de volgende keer nog dient plaats te vinden. Iedere casus is uiteraard verschillend en zodoende blijft het maatwerk. De diagnosevorming is bepalend voor het in te zetten behandeltraject en het resultaat daarvan.

De fysiotherapeut zal de anamnese en onderzoeksbevindingen samenvatten en met u bespreken of er daadwerkelijk een fysiotherapeutische indicatie is en welke behandeling ingezet kan gaan worden.

Soms is het mogelijk om tijdens uw eerste bezoek al te behandelen. Omdat er dan interventie plaatsvindt kan het zijn dat bij uw eerste bezoek naast een intake/onderzoek, ook een behandeling wordt gedeclareerd.

Meestal geven we na afloop van uw eerste bezoek ook gelijk oefeningen mee voor thuis. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van Physitrack.
De fysiotherapeut zal na afloop een verslag naar uw huisarts sturen omtrent de bevindingen zodat deze op de hoogte is conform onze richtlijn verslaglegging van het KNGF. Als u deze verslaglegging niet wenst geeft u dit direct na het intakegesprek aan.

Er geldt een legitimatieplicht in de zorg, neem uw legitimatiebewijs daarom altijd mee.

Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt een registratie van medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. De medewerkers van Fysiotherapie Fleminghof gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden zich hierbij aan deze wettelijke regels.

Cliënten dienen aan te geven of zij verzekerd zijn, bij welke maatschappij, onder welk nummer en of zij een aanvullende verzekering hebben. De declaratie fysiotherapie gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waar wij contracten mee hebben. Indien de cliënt een restitutiepolis heeft of achteraf blijkt dat hij niet voor deze zorg verzekerd is of meer behandelingen heeft gehad dan door zijn verzekering wordt vergoed, krijgt de cliënt alsnog een factuur van de gemaakte kosten toegestuurd.

Bij niet betaling door de patiënt binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, of oninbaar blijken van de bank/giro machtiging, is de patiënt van rechtswege in verzuim en kan Fysiotherapie Fleminghof incassomaatregelingen treffen via Smit en Legebeke B.V. Incassobureau jegens de patiënt dan wel derden hiermee belasten. Alle met het incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten, komen voor rekening van de patiënt.

Bij het oefenen in de oefenzaal bij voorkeur (sport) schoeisel gebruiken, dat u niet buiten gebruikt.

Studenten Fysiotherapie van de Saxion Hogeschool Enschede lopen bij ons stage. Het kan voorkomen dat een stagiaire bij een behandeling aanwezig is of dat u door hem/haar wordt behandeld. Als u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dit aangeven bij uw therapeut.

Fysiotherapie

Wij hebben met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten.
Het aantal behandelingen is afhankelijk van uw zorgverzekering. Informeer zelf bij uw zorgverzekeraar hoeveel en of u vergoeding voor fysiotherapie krijgt.

U bent zelf verantwoordelijk om na te vragen bij uw zorgverzekeraar hoeveel vergoeding u nog open heeft staan als u in behandeling komt. Wegens de privacywet kunnen wij dit niet voor u checken als u al ergens anders fysiotherapie behandelingen heeft gebruikt uit uw pakket.

Bij een chronische indicatie volgens Lijst Borst zijn de eerste 20 behandelingen voor eigen rekening of worden geheel of gedeeltelijk vergoed uit uw aanvullende zorgverzekering. Dit is afhankelijk van uw aanvullende zorgverzekering.

Jongeren tot 18 jaar en chronische aandoeningen vanaf de 21e behandeling worden uit de basisverzekering vergoed.

Vergoeding fysiotherapie bij herstel na COVID 19

Voormalig coronapatiënten hebben na het doorlopen van de bekende symptomen soms ook nog te maken met langdurige klachten, zoals:

 • Vermoeidheid en conditieverlies
 • Verlies in spierkracht
 • Benauwdheid

Dit klachtenbeeld geldt voor een groep patiënten die in het ziekenhuis hebben gelegen of thuis ernstig ziek zijn geweest. Zij zijn door het virus soms zo verzwakt dat fysiotherapie en andere zorgvormen noodzakelijk zijn om weer op kracht te komen.

Wat krijg je vergoed?

Door de uitbreiding van het basispakket kunnen ex-coronapatiënten met langdurige klachten minimaal zes maanden lang gebruik maken van paramedische zorg, namelijk:

 • Fysiotherapie- en oefentherapie: maximaal 50 behandelingen
 • Ergotherapie: maximaal acht behandeluren (bovenop de bestaande 10 uur)
 • Dieetadvies: maximaal 7 uur advies (bovenop de bestaande 3 uur)

De nodige behandelingen worden vooralsnog direct vergoed via de basisverzekering van de patiënt. Het enige wat de verzekerde zelf moet betalen, is het eigen risico van zijn/haar zorgverzekering. Die bedraagt € 385 in 2023.

Wie komt in aanmerking?

Alle ex-coronapatiënten die op de reguliere ziekenhuisafdeling hebben gelegen of thuis ernstig ziek zijn geweest komen in aanmerking voor de ruimere dekking van de basisverzekering. Voor IC-patiënten is er een ander revalidatietraject, die overigens ook wordt gedekt door de ziektekostenpolis.

Bij post-coronazorg is het wel belangrijk dat er eerst een indicatie wordt gedaan door een huisarts of een andere arts, zoals een longarts. De zorg is bedoeld voor mensen die langdurig klachten ondervinden, zoals vermoeidheid of benauwdheid.

De extra paramedische zorg (dus ook fysiotherapie!) voor ex-covid-patiënten moet bovendien binnen een half jaar plaatsvinden. Dit kan eventueel verlengd worden op verwijzing van een medisch specialist.


Fysiotherapie Fleminghof 
heeft gespecialiseerde fysiotherapeuten die coronapatienten kunnen begeleiden. 

Bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie wordt éénmalig tot en met de 9e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Alle andere indicaties voor bekkenfysiotherapie worden eventueel vergoed uit de aanvullende zorgverzekering.

Vergoeding bij Claudicatio Intermittens – Etalagebenen

Vanaf 2017 worden 37 behandelingen gesuperviseerde looptherapie (GLT) uit de basisverzekering vergoed voor patiënten met Claudicatio Intermittens (etalagebenen), die een verwijzing van de huisarts of specialist hebben.
Na de 37 behandelingen uit het basispakket kan nog aanspraak worden gemaakt op de aanvullende zorgverzekering mits u redelijkerwijs op deze zorg bent aangewezen.

Een traject GLT dient door een ClaudicatioNet fysiotherapeut uitgevoerd te worden, indien de zorgverzekeraar een selectief inkoopbeleid hanteert ten aanzien van deze zorg. In de polisvoorwaarden kunt u nakijken of uw zorgverzekeraar een selectief inkoopbeleid hanteert.

Eigen risico

Behandelingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw eigen risico. Behandelingen uit de aanvullende zorgverzekering niet. Na afloop van een behandeling die niet uit de basisverzekering of de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, dient de factuur direct betaald te worden. In de praktijk is de mogelijkheid om te pinnen.

Voor behandelingen die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed, gelden onderstaande tarieven:

CodeOmschrijvingTarief
1000Zitting fysiotherapie in de praktijk€ 44,00
1200Zitting manuele therapie in de praktijk€ 54,00
1316Groepszitting specifieke behandeling 2 personen€ 40,00
1317Groepszitting specifieke behandeling 3 personen€30,00
1318Groepszitting specifieke behandeling 4 personen€ 23,00
1319Groepszitting fysiotherapie 5 t/m 10 personen€ 18,50
1400Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek€ 70,00
1500Zitting oedeemtherapie in de praktijk€ 54,00
1600Zitting bekkenfysiotherapie in de praktijk€ 54,00
1864Screening en intake en onderzoek€ 54,00
1870Intake en onderzoek na verwijzing€ 54,00
Echografie + verslaglegging€ 68,00
Toeslag voor behandeling aan huis€ 16,00

Na afloop van een behandeling die niet uit de basisverzekering of de aanvullende verzekering wordt vergoed, dient de factuur direct betaald te worden. In de praktijk is de mogelijkheid om te pinnen.

Bij verhindering dient u tenminste 24 uur van tevoren af te zeggen, anders wordt 70% van de behandeling in rekening gebracht.

TARIEVEN GROEPSLESSEN 2024


1x per week 'Fysiotrain': € 38,50 per maand

2x per week 'Fysiotrain': € 55,50 per maand

1x per week 'Zwangerfit/Mamafit': € 41,50 per maand

2x per week 'Zwangerfit/Mamafit': € 55,00 per maand

De kosten voor lessen voorafgaand aan het abonnement zijn: € 10,00 per les

 

 • U mag 1 proefles deelnemen, als u een abonnement afsluit is deze gratis
 • De abonnementen starten per eerste van de maand en worden voor aanvang van de trainingsperiode middels automatische incasso geïnd
 • Het is niet mogelijk om tijdelijk, bijvoorbeeld voor 1 of 2 maanden, uw lidmaatschap kosteloos te bevriezen. Wel bent u vrij om uw lidmaatschap op te zeggen
 • Na afloop van de overeengekomen contractperiode geldt een (schriftelijke) opzegtermijn van één maand. Voor onze huisregels kijkt u onder het kopje informatie op onze website

Iedere patiënt in onze praktijk dient op de hoogte te zijn van hoe hij/zij verzekerd is, ook in verband met het eventuele overschrijden van de maximale vergoeding uit de aanvullende zorgverzekering. Dit valt niet onder de verantwoordelijkheid van de praktijk.

Wees zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekeraar. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Bekijk uw zorgpolis daarom goed. Is uw huidige polis ontoereikend, dan kunt u voor 1 januari uw huidige zorgverzekering opzeggen/wijzigen.

De zorgverzekeraars hebben voor de basisverzekering een acceptatieplicht, maar voor een aanvullende verzekering geldt dit niet. U moet dan vaak een medische verklaring invullen. Houd hier rekening mee, want dit kan extra tijd kosten.

U kunt te allen tijde bij uw behandelend therapeut of de secretaresse terecht voor meer informatie en uitleg over de basis- en aanvullende zorgverzekeringen.

BIG staat voor: Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. De Wet BIG geeft regels voor beroepen in de gezondheidszorg en beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Het BIG-register is een onderdeel van de Wet BIG.

Door een wijziging in de Wet BIG zijn BIG-geregistreerde zorgverleners per 1 april 2019 verplicht hun BIG-nummer actief bekend te maken. Hierdoor wordt het voor patiënten makkelijker te controleren of een zorgverlener in het BIG-register staat ingeschreven.

Onze zorgverleners zijn uiteraard ingeschreven in dit register. Hieronder vindt u de BIG registratienummers.

Sebastiaan van Houwelingen   19057850504
Nadine van Houwelingen   89908553104
Stefan Bos   19928369004
Marjolein Boensma   39913033004
Gaby Mekenkamp   19920852704
Sebastiaan Weinreder   39926317604
José Wijlens   99065847204
Doreen Wezenberg   99021423404
Suzanne Konst   09922567004
Dion Veldhuis   09930318104
Laura Strikker   19931576804
Joey Otte   69932527804
Silke Groot Rouwen   19922857604
Eline Frons   89933322404
Wouter Smoors   79933326304

 

Ons team doet het uiterste best om u te helpen met uw klachten. Mocht er toch onverhoopt een klacht vanuit u zijn, kunt u dat kenbaar maken aan de praktijk.
U kunt dat doen door allereerst ons via de mail op de hoogte te stellen. Mailt u ons naar . Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen voor een gesprek, telefonisch of op de praktijk.

Mochten we daar niet tot een oplossing komen dan kunnen we u de vervolgstappen uitleggen zodat u verder kunt met uw klacht.

Fysiotherapie Fleminghof

Gezondheidscentrum Fleminghof
Fleminghof 5
7622 MB BORNE 

 Telefoon: 074 2663389 (8:30 - 16:30)
 Email:

Contactformulier

Klachtenformulier

Openingstijden

 • Maandag 7:30 - 21:00
 • Dinsdag 7:30 - 21:00
 • Woensdag 7:30 - 21:00
 • Donderdag 7:30 - 18:00
 • Vrijdag 7:30 - 17:00
 • Zaterdag op afspraak